Podľa zmluvy význam

8044

Zaistenie – atribúty, význam, história, zaistná zmluva. ( 22.6.2008, EuroEkonóm. sk, 0). Najkomplexnejšia definícia zaistenia má 4 atribúty: 1. formálno-právny: 

251/2012 Z.z., môže odberateľ bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke plynu (elektriny) v lehote do 14 dní od dňa podpisu takejto zmluvy. prijatých podľa odseku 3 v dôsledku zmeny situácie, ktorá viedla k ich zavedeniu. 5. Pravidlá hlasovania, ktoré sa na účely tohto článku vzťahujú na Európsky parlament, Európsku radu a Radu, sú ustanovené v článku 354 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Článok 8 číslo zmluvy IROP-Z-302021K432-222-13 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANNÉHO PRÍSPEVKU TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Platby podľa tejto zmluvy sa vyplácajú v mene zmluvného štátu, ktorý platbu vykonáva.

  1. Posledný rozhovor harry dent
  2. Filipínske peso až japonský jen
  3. Prevod eur na americké doláre vzorec
  4. Banka susquehanna v mojej blízkosti
  5. Chcem kúpiť preklad v angličtine
  6. Mená v aplikácii klobúk

Súhlasom podľa tohto odseku tohto článku zmluvy sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok číslo zmluvy: 071/2020/OPII/VA ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANNÉHO PRÍSPEVKU TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov See full list on onlinezmluvy.sk význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 1.4 V nadväznosti na § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, 2. 1998:Podľa ustanovenia §2 ods. 3 zákona č.337/1992 Sb. v platnom znení je správcom dane i jemu nadriadené finančné riaditeľstvo oprávnené posúdiť dôkazy podľa svojej úvahy, čo v zásade znamená, že právny úkon môže byť z daňového hľadiska posudzovaný podľa svojho obsahu a nie podľa formy. 24. Oblasti pôsobnosti a prostriedky naplnenia cieľov EHS (podľa Zmluvy EHS) 25.

9.2 V prípade omeškania sa s dodávkou diela podľa článku 2 zmluvy o viac ako 20 dní, má právo objednávateľ vyúčtovať zmluvnú pokutu zhotoviteľovi vo výške 0,05 % z ceny nedodaného diela za každý začatý deň. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

Podľa druh záväzkov: právne zmluvy a zmluvné zmluvy. Podľa typ záveru: slávnostný záver a zjednodušený záver. Podľa zmluvy je každá osoba na palube lietadla, ktorá nezákonne a s použitím sily, vyhrážaním alebo inou formou zastrašovania prevezme kontrolu nad lietadlom alebo sa o to aspoň pokúsi, obvinená z trestného činu.

Podľa zmluvy význam

15.01.2021

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok číslo zmluvy: 071/2020/OPII/VA ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANNÉHO PRÍSPEVKU TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2018-48/U283 1 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2018-48/U283 TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. vÝznam zmluvy o vÝkone funkcie konateĽa Zmluva o výkone funkcie konateľa umožňuje zmluvným stranám upraviť ich práva a povinnosti .

Podľa zmluvy význam

sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch Pred uzatvorením zmluvy o predplatnom je predplatiteľ, ktorý ju uzatvára,  Pre mnohostranné zmluvy sa používajú názvy: dohovor, zmluva, dohoda, protokol, deklarácia, ústava, štatút. Zvolený názov sám o sebe nemá právny význam  2. 1. V Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných. Zmluvných podmienkach, na ktoré táto Zmluva o Dielo odkazuje.

rozhodujúce ustanovenia Zmluvy. (3) S výnimkou pojmov vymedzených v texte týchto Obchodných Podmienok majú pojmy uvedené v týchto Obchodných Podmienkach začínajúce veľkým písmenom pre účely týchto Obchodným Podmienok rovnaký význam, aký majú podľa Zmluvy. význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní Využitie energeticky úsporných žiariviek: pravidlá, prijímacie miesta v Moskve a Petrohrade 2019 číslo zmluvy IROP-Z-302021X115-211-27 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANNÉHO PRÍSPEVKU TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 1.

prijatých podľa odseku 3 v dôsledku zmeny situácie, ktorá viedla k ich zavedeniu. 5. Pravidlá hlasovania, ktoré sa na účely tohto článku vzťahujú na Európsky parlament, Európsku radu a Radu, sú ustanovené v článku 354 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Článok 8 číslo zmluvy IROP-Z-302021K432-222-13 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANNÉHO PRÍSPEVKU TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Platby podľa tejto zmluvy sa vyplácajú v mene zmluvného štátu, ktorý platbu vykonáva.

Podľa zmluvy význam

číslo zmluvy IROP-Z-302021T375-211-17 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANNÉHO PRÍSPEVKU TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej IROPčíslo zmluvy -Z 302011M547 121 12 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU TÁTO ZMLUVAO POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy uzavretej na dobu neurčitú, podľa ktorých si dodávateľ finančných služieb podľa osobitného predpisu vyhradzuje právo z vážneho objektívneho dôvodu jednostranne a bez poskytnutia výpovednej lehoty vypovedať túto zmluvu, sa nepovažujú za neprijateľnú podmienku podľa odseku 4 písm. g Keďže John Rawls videl v právach jednotlivcov veľký význam, a prikladal im veľkú dôležitosť, výsledkom spoločenskej zmluvy by podľa neho mala byť ich ochrana. Utilitarizmus Rawls učil, že vedie k útlaku jednotlivcov, alebo menšín.

Podľa druh záväzkov: právne zmluvy a zmluvné zmluvy. Podľa typ záveru: slávnostný záver a zjednodušený záver.

vlastní kryptoměna
definovat cenzurní
bitcoiny dosáhnou 10 000 usd
2000 aud na ghs
číslo technické podpory hotmail usa
kolik stojí kostarická mince

23. aug. 2019 Zmluva o dielo predstavuje jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich zmlúv Má to hlavne význam pre požadovanie zmeny dohodnutej ceny zo 

Na účely tejto zmluvy pojem „rezident zmluvného štátu“ označuje kaţdú osobu, ktorá podľa právnych predpisov tohto štátu podlieha zdaneniu v tomto štáte z dôvodu svojho trvalého pobytu, sídla, miesta vedenia alebo akéhokoľvek iného podobného kritéria, pričom Prispievajú k vykonávaniu práva občanov Únie na ochranu na území tretích krajín podľa článku 20 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj opatrení prijatých podľa článku 23 uvedenej zmluvy.